தமிழ்தினும் இனிய தமிழை வளர்ப்போம்

News


↓ தமிழ்மொழி வகுப்புகளின் நேர அட்டவணை ↓
அறிவித்தல்திருக்குறள் மனனப் போட்டி, தமிழ்ச்சோலை விளையாட்டுப் போட்டி, மற்றும் புதிய ஆங்கில வகுப்புகளுக்கான பதிவுகள் ஆரம்பமாகிவிடடன. உங்கள் விண்ணப்பங்களை கால தாமதமின்றி செய்யத் தொடங்குங்கள்.கட்டணம் பற்றிய முக்கிய அறிவித்தல்அன்பான பெற்றோர்களே, உங்கள் குழந்தைகள்
கற்றலுக்காக செலுத்தும் கட் டணத்தின் நிலுவைகள்
எதிர்வரும் 07 mai 2017 ஞாயிற்றுக் கிழமைக்கு முன்
செலுத்தப்படல் வேண்டும்.மேலும் சகல நிலுவைகளும்
எவ்விதத்திலும் mai மாத இறுதியில் மாணவர்களுக்கு
சுட்டேண் வழங்கப்படுமுன் செலுத்தி முடிக்கப்
பட்டிருக்கவேண்டும், என்பதை அறியத்தருகின்றோம்.

நிர்வாகம்.

எங்கள் பள்ளியின் நல்லியக்கத்தை மனதில் கொண்டு தமிழ், ஆங்கில வகுப்புகளுக்கான பங்களிப்புகளில் நிலுவையுள்ளவர்கள் தயவுசெய்து, அவற்றை விரைவில் செலுத்தவும்.

நன்றி
நிர்வாகம்.


வாகனத்தரிப்புப் பற்றிய முக்கிய அறிவித்தல்

தமிழ்ச்சோலைப் பள்ளிக்குத் தங்கள் பிள்ளைகளை அழைத்துவரும் பெற்றோர்கள், தயவுசெய்து அவ்விடத்தில் வாழும் குடியிருப்பவர்களை இடையூறு செய்யாதவாறு தங்கள் தங்கள் வாகனங்களை தரிப்பு செய்யுமாறு கேட்டுக் கொள்கிறோம்.

வாகனத்தரிப்பிடம் அவர்களுக்கே முன்னுரித்துடையதாகும் என்பதை மறக்க வேண்டாம்.


Annonce concernant le stationnement des voitures

Il est demandé aux parents de veiller à ne pas gêner les résidents lorsqu'ils emmènent leurs enfants en voiture au Tamoulcholai.

Pour votre information : les emplacements de parking sont réservés aux résidents.
SUJETS SEMESTRIELS ECRIT 2013

வளர்தமிழ் 1
வளர்தமிழ் 2
வளர்தமிழ் 3
வளர்தமிழ் 4
வளர்தமிழ் 5
வளர்தமிழ் 6
வளர்தமிழ் 7
வளர்தமிழ் 8
வளர்தமிழ் 9
வளர்தமிழ் 10SUJETS SEMESTRIELS ECRIT 2010

வளர்தமிழ் 1
வளர்தமிழ் 2
வளர்தமிழ் 3
வளர்தமிழ் 4
வளர்தமிழ் 5
வளர்தமிழ் 6
வளர்தமிழ் 7
வளர்தமிழ் 8
வளர்தமிழ் 9
வளர்தமிழ் 10
ORAL TEST (2013)

Entrainement pour eleves au-dessus du Valarnilai 5

Exercice 1
Exercice 2
Exercice 3
Exercice 4
Exercice 5
Exercice 6
Exercice 7ORAL TEST

Entrainement par niveau

Introduction
Valarnilai 1
Valarnilai 2
Valarnilai 3
Valarnilai 4
Valarnilai 5
Valarnilai 6
Valarnilai 7
Valarnilai 8
Valarnilai 9
Valarnilai 10

PULAN EXERCICES

Exercices page 1 (pulan)
Exercices page 2 (pulan)
Exercices page 3 (pulan)
Exercices page 4 (pulan)
Exercices page 5 (pulan)
Exercices page 6 (pulan)Powered by CuteNewsDimanche 28 Mai : Les cours se déroulent normalement

Pour les வளர்நிலை 11 et 12 : Rythme de cours alternés (une semaine de cours sur deux).

பள்ளி முகவரி : 6 Rue Eugène Brun, 94500 Champigny-sur-Marne
(இந்த முகவரிக்கு அஞ்சல் அனுப்பலாகாது.)

ஆங்கிலமொழி வகுப்புகள் : ஒவ்வொரு ஞாயிற்றுக்கிழமையும் நடைபெறும்.

ஆங்கிலமொழி வகுப்பு நேரவட்டவணை :
12h30 - 13h00 மீட்டற்பயிற்சி
13h00 - 14h30 பாடத்திட்ட அடிப்படையிலான கற்பித்தல்

தமிழ்மொழி வகுப்புகள் : ஒவ்வொரு ஞாயிற்றுக்கிழமையும் நடைபெறும்.

தமிழ்மொழி வகுப்பு நேரவட்டவணை : 14h30 - 18h45 (பிரத்தியேக நேரவட்டவணையைப் பார்க்கவும்)

அலுவலக பணி நேரம் :
ஆங்கில வகுப்பிற்காக 12h15 - 14h15
தமிழ் வகுப்பிற்காக 14h45 - 17h30

குறிப்பு : 17h30 ற்குப்பிறகு அலுவலகப்பணி எதுவும் மேற்கொள்ளப்படமாட்டாது

Template by TemplateWorld and brought to you by SmashingMagazine