தமிழ்தினும் இனிய தமிழை வளர்ப்போம்

News
Lien distanciel : cliquez ici

SUJETS SEMESTRIELS ECRIT 2013

வளர்தமிழ் 1
வளர்தமிழ் 2
வளர்தமிழ் 3
வளர்தமிழ் 4
வளர்தமிழ் 5
வளர்தமிழ் 6
வளர்தமிழ் 7
வளர்தமிழ் 8
வளர்தமிழ் 9
வளர்தமிழ் 10SUJETS SEMESTRIELS ECRIT 2010

வளர்தமிழ் 1
வளர்தமிழ் 2
வளர்தமிழ் 3
வளர்தமிழ் 4
வளர்தமிழ் 5
வளர்தமிழ் 6
வளர்தமிழ் 7
வளர்தமிழ் 8
வளர்தமிழ் 9
வளர்தமிழ் 10
ORAL TEST (2013)

Entrainement pour eleves au-dessus du Valarnilai 5 (AUDIO )

Exercice 1
Exercice 2
Exercice 3
Exercice 4
Exercice 5
Exercice 6
Exercice 7ORAL TEST

Entrainement par niveau (AUDIO )

Introduction
Valarnilai 1
Valarnilai 2
Valarnilai 3
Valarnilai 4
Valarnilai 5
Valarnilai 6
Valarnilai 7
Valarnilai 8
Valarnilai 9
Valarnilai 10

PULAN EXERCICES

Exercices page 1 (pulan)
Exercices page 2 (pulan)
Exercices page 3 (pulan)
Exercices page 4 (pulan)
Exercices page 5 (pulan)
Exercices page 6 (pulan)Powered by CuteNewsPour les வளர்நிலை 11 et 12 : Rythme de cours alternés (une semaine de cours sur deux).

பள்ளி முகவரி : 48, rue Jules Ferry 94500 Champigny-sur-Marne
(இந்த முகவரிக்கு அஞ்சல் அனுப்பலாகாது.)

ஆங்கிலமொழி வகுப்புகள் : ஒவ்வொரு ஞாயிற்றுக்கிழமையும் நடைபெறும்.

ஆங்கிலமொழி வகுப்பு நேரவட்டவணை :
12h30 - 13h00 மீட்டற்பயிற்சி
13h00 - 14h30 பாடத்திட்ட அடிப்படையிலான கற்பித்தல்

தமிழ்மொழி வகுப்புகள் : ஒவ்வொரு ஞாயிற்றுக்கிழமையும் நடைபெறும்.

அலுவலக பணி நேரம் :
ஆங்கில வகுப்பிற்காக 12h15 - 14h15
தமிழ் வகுப்பிற்காக 14h45 - 17h30

குறிப்பு : 17h30 ற்குப்பிறகு அலுவலகப்பணி எதுவும் மேற்கொள்ளப்படமாட்டாது

Template by TemplateWorld and brought to you by SmashingMagazine